vaistai.lt

Ozempic 0.25mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje N1 (4 dozės) ir 4 adatos

Ozempic sudėtyje yra veikliosios medžiagos semagliutido. Jis padeda organizmui sumažinti cukraus kiekį Jūsų kraujyje tik tada, kai cukraus kiekis per didelis, ir gali padėti apsaugoti nuo širdies ligos
 
Receptinis.
Kompensuojamas.
 
Kaina iki 108.56
su receptu
 
Maksimali priemoka, jei kompensuojamas :
 
100%
4.71
Vertical line
50%
22.96
 
Vartojimas : Neatsižvelgiant į valgymą Neatsižvelgiant į valgymą
Gamintojas :  Novo Nordisk
Veiklioji :  Semaglutidum
ATC kodas :  A10BJ06
Grupė :   Virškinimo sistemą ir metabolizmą veikiantys vaistai -> Vaistai diabetui gydyti -> Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) analogues -> Semaglutide

Pastebėjote klaidą ar turite pasiūlymą? Rašykite. Komentaras    

skirtukas
×

Ozempic 0.25mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje N1 (4 dozės) ir 4 adatos

Informacinis lapelis
 


Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas. Apie tai, kaip pranešti apie nepageidaujamas reakcijas, žr. 4.8 skyriuje.

 

 

 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

 

Ozempic 0,25 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje

Ozempic 0,5 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje

Ozempic 1 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje

 

 

 1. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

 

Ozempic 0,25 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje

Viename ml tirpalo yra 1,34 mg semagliutido (semaglutidum)*. Viename užpildytame švirkštiklyje 1,5 ml tirpalo yra 2 mg semagliutido*. Kiekvienoje dozėje 0,19 ml tirpalo yra 0,25 mg semagliutido.

 

Ozempic 0,5 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje

Viename ml tirpalo yra 1,34 mg semagliutido (semaglutidum)*. Viename užpildytame švirkštiklyje 1,5 ml tirpalo yra 2 mg semagliutido*. Kiekvienoje dozėje 0,37 ml tirpalo yra 0,5 mg semagliutido.

 

Ozempic 1 mg injekcinis tirpalas užpildytame švirkštiklyje

Viename ml tirpalo yra 1,34 mg semagliutido (semaglutidum)*. Viename užpildytame švirkštiklyje 3 ml tirpalo yra 4 mg semagliutido*. Kiekvienoje dozėje 0,74 ml tirpalo yra 1 mg semagliutido.

 

*žmogaus į gliukagoną panašaus peptido-1 (angl. GLP-1) analogas, gaminamas Saccharomyces cerevisiae ląstelėse rekombinantinės DNR technologijos būdu.

 

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

 

 

 1. FARMACINĖ FORMA

 

Injekcinis tirpalas (injekcija).

Skaidrus ir bespalvis arba beveik bespalvis izotoninis tirpalas; pH = 7,4.

 

 

 1. KLINIKINĖ INFORMACIJA

 

4.1  Terapinės indikacijos

 

Ozempic skirtas gydyti suaugusius, kai 2 tipo cukrinio diabeto kontrolei nepakanka dietos ir fizinio aktyvumo:

 

 • kaip monoterapija, kai metformino vartojimas laikomas netinkamu dėl netoleravimo arba kontraindikacijų;

 

 • kartu su kitais diabetui gydyti skirtais vaistiniais preparatais.

 

Tyrimų duomenys apie derinius, poveikį glikemijos kontrolei bei širdies ir kraujagyslių sistemos reiškinius ir tirtas populiacijas pateikiami 4.4, 4.5 ir 5.1 skyriuose.

 

4.2  Dozavimas ir vartojimo metodas

 

Dozavimas

Pradinė dozė yra 0,25 mg semagliutido kartą per savaitę. Praėjus ne mažiau kaip 4 savaitėms dozę reikia didinti iki 0,5 mg kartą per savaitę. Bent 4 savaites pavartojus 0,5 mg dozę kartą per savaitę, dozę galima didinti iki 1 mg kartą per savaitę, kad geriau būtų kontroliuojamas gliukozės kiekis kraujyje.

 

Semagliutido 0,25 mg nėra palaikomoji dozė. Didesnės nei 1 mg dozės per savaitę vartoti nerekomenduojama.

 

Esamą gydymą metforminu ir (arba) tiazolidinedionu papildžius Ozempic, esamą metformino ir (arba) tiazolidinediono dozę toliau galima vartoti jos nekeičiant.

 

Esamą gydymą sulfonilkarbamidu arba insulinu papildžius Ozempic, reikia spręsti, ar sumažinti sulfonilkarbamido arba insulino dozę tam, kad sumažėtų hipoglikemijos rizika (žr. 4.4 ir 4.8 skyrius).

 

Ozempic dozei koreguoti patiems pacientams gliukozės kiekio kraujyje matuoti nereikia. Pradėjus gydymą Ozempic ir sumažinus insulino, pacientui gali reikėti pačiam matuoti gliukozės kiekį kraujyje, siekiant pakoreguoti sulfonilkarbamido ir insulino dozę. Rekomenduojama laipsniškai mažinti insuliną.

 

Pamiršus pavartoti

Pamiršus pavartoti, dozė turėtų būti suleidžiama kuo greičiau ir per 5 dienas po praleistos dozės. Jei praėjo daugiau kaip 5 dienos, pamirštą pavartoti dozę reikia praleisti, o kitą dozę reikia suleisti įprastai suplanuotą dieną. Visais atvejais pacientai gali toliau laikytis savo reguliaraus kartą per savaitę dozavimo grafiko.

 

Specialios žmonių grupės

 

Senyvo amžiaus žmonės

Dėl amžiaus dozės koreguoti nereikia. Vartojimo 75 metų amžiaus ir vyresniems pacientams patirties yra nedaug (žr. 5.2 skyrių).

 

Inkstų funkcijos sutrikimas

Pacientams, kuriems pasireiškia lengvas, vidutinio sunkumo ar sunkus inkstų pažeidimas, dozės koreguoti nereikia. Turima mažai gydymo semagliutidu patirties pacientams, kuriems pasireiškia sunkus inkstų pažeidimas. Semagliutido nerekomenduojama vartoti pacientams, sergantiems paskutinės stadijos inkstų liga (žr. 5.2 skyrių).

 

Kepenų funkcijos sutrikimas

Pacientams, kuriems yra kepenų funkcijos sutrikimas, dozės koreguoti nereikia. Turima mažai gydymo semagliutidu patirties pacientams, kuriems pasireiškia sunkus kepenų funkcijos sutrikimas. Reikalinga laikytis atsargumo gydant šiuos pacientus semagliutidu (žr. 5.2 skyrių).

 

Vaikų populiacija

Semagliutido saugumas ir veiksmingumas vaikams ir paaugliams iki 18 metų dar neištirti. Duomenų nėra.

 

Vartojimo metodas

 

Ozempic turi būti leidžiamas vieną kartą per savaitę bet kuriuo paros metu, valgio metu arba nevalgius.

 

Ozempic turi būti leidžiamas po oda į pilvą, šlaunį arba žastą. Injekcijos vietą galima keisti nekoreguojant dozės. Ozempic negalima leisti į veną arba raumenis.

 

Jei reikia, kas savaitę leidžiamą dozę galima keisti tol, kol laikas tarp dviejų dozių bus mažiausiai 3 dienos (>72 valandos). Pasirinkus naują dozės skyrimo dieną, dozė toliau turi būti leidžiama vieną kartą per savaitę.

 

Daugiau informacijos apie vartojimą žr. 6.6 skyrių.

 

4.3  Kontraindikacijos

 

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

 

4.4  Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

 

Semagliutidas neturi būti skiriamas pacientams, sergantiems 1 tipo cukriniu diabetu, arba gydant diabetinę ketoacidozę. Semagliutidas nėra insulino pakaitalas. Gauta pranešimų apie diabetinę ketoacidozę nuo insulino priklausomiems pacientams, kuriems, pradėjus gydymą GLP-1 receptorių agonistu, insulinas buvo nutrauktas arba staiga sumažinta jo dozė (žr. 4.2 skyrių).

 

Pacientams, sergantiems IV funkcinės klasės, pagal NYHA klasifikaciją, staziniu širdies nepakankamumu, gydymo patirties nėra, todėl šiems pacientams semagliutido vartoti nerekomenduojama.

 

Poveikiai virškinimo traktui

GLP-1 receptorių agonistų naudojimas gali būti susijęs su virškinimo trakto nepageidaujamomis reakcijomis. Į tai reikėtų atsižvelgti gydant pacientus, kurių inkstų funkcija sutrikusi, nes pykinimas, vėmimas ir viduriavimas gali sukelti dehidrataciją, o dėl to gali pablogėti inkstų funkcija (žr. 4.8 skyrių).

 

Ūminis pankreatitas

Gydant GLP-1 receptorių agonistais buvo pastebėti ūminio pankreatito atvejų. Pacientus reikia informuoti apie ūminiam pankreatitui būdingus simptomus. Įtarus pankreatitą, semagliutido vartojimą reikia nutraukti; jei diagnozė patvirtinama, negalima iš naujo pradėti vartoti semagliutido. Vartojant semagliutidą, reikia laikytis atsargumo pacientams, kurie yra sirgę pankreatitu.

 

Hipoglikemija

Pacientams, gydytiems semagliutidu kartu su sulfonilkarbamidu arba insulinu, gali padidėti hipoglikemijos rizika. Pradedant gydymą semagliutidu, hipoglikemijos riziką galima sumažinti mažinant sulfonilkarbamido ir insulino dozę (žr. 4.8 skyrių).

 

Diabetinė retinopatija

Diabetine retinopatija sergantiems pacientams, gydytiems insulinu ir semagliutidu, padidėjo diabetinės retinopatijos komplikacijų atsiradimo rizika (žr. 4.8 skyrių). Diabetine retinopatija sergantiems pacientams, kurie buvo gydyti insulinu, reikia atsargiai vartoti semagliutidą. Tokius pacientus reikia atidžiai stebėti ir gydyti pagal klinikines rekomendacijas. Greitas gliukozės kontrolės pagerėjimas buvo susijęs su laikinu diabetinės retinopatijos pablogėjimu, tačiau negalima atmesti ir kitų priežasčių.

 

Natrio kiekis

Vienoje vaisto dozėje yra mažiau negu 1 mmol natrio (23 mg), t. y. jis beveik neturi reikšmės.

 

Atsekamumas

Siekiant pagerinti biologinių vaistinių preparatų atsekamumą, reikia aiškiai užrašyti paskirto vaistinio preparato pavadinimą ir serijos numerį.

 

4.5  Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

 

Vėlesnis skrandžio ištuštėjimas vartojant semagliutidą gali turėti įtakos kartu vartojamų geriamųjų vaistinių preparatų absorbcijos spartai. Semagliutidą reikia atsargiai vartoti pacientams, vartojantiems geriamuosius vaistinius preparatus, kuriems reikia greitos skrandžio ir žarnyno absorbcijos.

 

Paracetamolis

Semagliutidas sulėtina skrandžio ištuštinimą, vertinant pagal paracetamolio farmakokinetiką standartinio valgio tyrimo metu. Paracetamolio AUC0–60 min. ir Cmax. atitinkamai sumažėjo 27 % ir 23 % po to, kai kartu buvo vartojamas 1 mg semagliutino. Bendras paracetamolio poveikis (AUC0‑5 val.) nepasikeitė. Kartu su semagliutidu skiriamo paracetamolio dozės koreguoti nereikia.

 

Geriamieji kontraceptikai

Manoma, kad semagliutidas neturėtų mažinti geriamųjų kontraceptikų poveikio, nes semagliutidas nekeičia bendros etinilestradiolio ir levonorgestrelio ekspozicijos iki kliniškai reikšmingo laipsnio, kai kartu su semagliutidu skiriama geriamųjų kontraceptinių vaistinių preparatų (0,03 mg etinilestradiolio / 0,15 mg levonorgestrelio). Etinilestradiolio ekspozicijai poveikio nebuvo; levonorgestrelio ekspozicija esant pastoviai koncentracijai padidėjo 20 %. Cmax nebuvo paveiktas jokiems junginiams.

 

Atorvastatinas

Semagliutido vartojimas nepakeitė bendrosios atorvastatino ekspozicijos iki kliniškai reikšmingo laipsnio, pavartojus vienkartinę atorvastatino dozę (40 mg). Atorvastatino Cmax sumažėjo 38 %. Tai laikoma kliniškai nereikšminga.

 

Digoksinas

Semagliutido vartojimas nepakeitė bendrosios digoksino ekspozicijos arba Cmax, pavartojus vienkartinę digoksino dozę (0,5 mg).

 

Metforminas

Semagliutido vartojimas nepakeitė bendrosios metformino ekspozicijos arba Cmax, pavartojus 500 mg dozę du kartus per parą per 3,5 dienos.

 

Varfarinas

Semagliutido vartojimas nepakeitė bendrosios R- ir S-varfarino ekspozicijos arba Cmax, pavartojus vienkartinę varfarino dozę (25 mg), ir varfarino farmakodinaminis poveikis, matuojamas pagal tarptautinį normalizuotą santykį (TNS), kliniškai nepakito. Tačiau pradėjus gydyti semagliutidu pacientus, vartojančius varfariną arba kitus kumarino darinius, rekomenduojama dažniau stebėti tarptautinį normalizuotą santykį (TNS).

 

4.6  Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

 

Vaisingo amžiaus moterys

Vaisingo amžiaus moterims, kurios gydomos semagliutidu, rekomenduojama vartoti kontraceptines priemones.

 

Nėštumas

Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė toksinį poveikį reprodukcijai (žr. 5.3 skyrių). Nėra pakankamai duomenų apie semagliutido vartojimą nėštumo metu. Todėl semagliutido nėštumo metu vartoti negalima. Jeigu pacientė ruošiasi pastoti arba pastoja, semagliutido vartojimą reikia nutraukti. Dėl ilgo pusinės eliminacijos periodo semagliutido vartojimą reikia nutraukti mažiausiai prieš 2 mėnesius iki planuojamo nėštumo (žr. 5.2 skyrių).

 

Žindymas

Žindančioms žiurkėms semagliutidas išsiskyrė su pienu. Kadangi negalima atmesti pavojaus žindomam kūdikiui, semagliutido negalima vartoti žindymo laikotarpiu.

 

Vaisingumas

Semagliutido poveikis žmonių vaisingumui nėra žinomas. Semagliutidas nepaveikė žiurkių patinų vaisingumo. Buvo pastebėta, kad žiurkių patelėms pailgėjo rujos laikas ir nedaug sumažėjo ovuliacijų skaičius vartojant dozes, siejamas su motinos kūno svorio sumažėjimu (žr. 5.3 skyrių).

 

4.7  Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

 

Semagliutidas gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia arba veikia nereikšmingai. Kai jis vartojamas kartu su sulfonilkarbamidu arba insulinu, pacientams reikia patarti laikytis atsargumo priemonių, norint išvengti hipoglikemijos vairuojant arba valdant mechanizmus (žr. 4.4 skyrių).

 

4.8  Nepageidaujamas poveikis

 

Saugumo duomenų santrauka

8 3a fazės tyrimuose 4 792 pacientai vartojo semagliutido. Pačios dažniausios nepageidaujamos reakcijos, pasireiškusios klinikinių tyrimų metu, buvo virškinimo trakto sutrikimai, įskaitant pykinimą (labai dažnai), viduriavimą (labai dažnai) ir vėmimą (dažnai). Paprastai šios reakcijos buvo lengvos arba vidutinio sunkumo ir trumpalaikės.

 

Nepageidaujamų reakcijų sąrašas lentelėje

1 lentelėje išvardijamos visos 2 tipo cukrinio diabeto pacientų 3a fazės tyrimų metu nustatytos nepageidaujamos reakcijos (toliau aprašytos 5.1 skyriuje). Nepageidaujamų reakcijų dažnumas yra paremtas 3a fazės tyrimų duomenimis, išskyrus tyrimus dėl širdies ir kraujagyslių ligų (žr. toliau pateiktą lentelę, kurioje pateikiama papildoma informacija).

 

Šios reakcijos toliau yra išvardytos pagal absoliutų dažnumą ir organų sistemų klasę. Dažniai yra apibūdinami taip: labai dažni (≥ 1/10), dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10); nedažni (nuo ≥1 /1 000 iki < 1/100); reti (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1 000); labai reti (< 1/10 000). Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamos reakcijos pateikiamos mažėjančio sunkumo tvarka.

 

1 lentelė. Nepageidaujamos reakcijos iš ilgalaikių kontroliuojamų 3a fazės tyrimų, įskaitant kardiovaskulinių išeičių tyrimą

MedDRA organų sistemų klasė

Labai dažnos

Dažnos

Nedažnos

Retos

Imuninės sistemos sutrikimai

 

 

Padidėjęs jautrumasc

Anafilaksinė reakcija

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai

Hipoglikemija,a kai vartojama su insulinu arba sulfonilkarbamidu

Hipoglikemija,a kai vartojama su kitais geriamaisiais vaistais diabetui gydyti

 

Apetito sumažėjimas

 

 

 

Nervų sistemos sutrikimai

 

Galvos svaigimas

Skonio pojūčio sutrikimas

 

Akių sutrikimai

 

Diabetinės retinopatijos komplikacijosb

 

 

Širdies sutrikimai

 

 

Padidėjęs širdies susitraukimų dažnis

 

Virškinimo trakto sutrikimai

Pykinimas

Viduriavimas

Vėmimas

Pilvo skausmas

Vidurių pūtimas

Vidurių užkietėjimas

Dispepsija

Gastritas

Gastroezofaginio refliukso liga

Riaugėjimas

Dujų kaupimasis

Ūmus pankreatitas

 

Kepenų, tulžies pūslės ir latakų sutrikimai

 

Cholelitiazė

 

 

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

 

Nuovargis

Reakcijos injekcijos vietoje

 

Tyrimai

 

Lipazės aktyvumo padidėjimas

Amilazės aktyvumo padidėjimas

Svorio sumažėjimas

 

 

 1. a) Hipoglikemija apibrėžiama kaip sunki (kai reikalinga kito asmens pagalba) arba simptominė kartu su gliukozės kiekiu kraujyje < 3,1 mmol/l
 2. b) Diabetinės retinopatijos komplikacijos susideda iš šių elementų: tinklainės fotokoaguliacijos, gydymo intravitrealiomis veikliosiomis medžiagomis, stiklakūnio kraujosruvos, su diabetu susijusio aklumo (nedažnos). Dažnumas pagrįstas širdies ir kraujagyslių sistemos ligų tyrimu.

c)Nepageidaujamų reiškinių, susijusių su padidėjusiu jautrumu, pvz., išbėrimas ir dilgėlinė, grupės apibūdinimas.

 

2 metų trukmės širdies ir kraujagyslių sistemos ligų ir saugumo tyrimas

Širdies ir kraujagyslių sistemos rizikos grupėje nepageidaujamų reakcijų pobūdis buvo panašus į reakcijų pobūdį, pastebėtą kitų 3a fazės tyrimų metu (aprašyta 5.1 skyriuje).

 

Atrinktų nepageidaujamų reakcijų į vaistą aprašymas

 

Hipoglikemija

Tyrimo metu, kuriame buvo vartojamas vienas semagliutidas, sunkios hipoglikemijos nebuvo stebėta. Sunki hipoglikemija pasireiškė pirmiausiai tada, kai semagliutidas buvo vartotas kartu su sulfonilkarbamidu (1,2 % tiriamųjų, 0,03 reiškinio per paciento metus) ar insulinu (1,5 % tiriamųjų, 0,02 reiškinio per paciento metus). Stebėta keletas epizodų (0,1 % tiriamųjų, 0,001 reiškinio per paciento metus), pasireiškusių semagliutidą skiriant kartu su kitais nei sulfonilkarbamidais per geriamaisiais vaistais nuo diabeto.

 

Virškinimo trakto nepageidaujamos reakcijos

Pykinimas pasireiškė 17,0 % ir 19,9 % pacientų, vartojusių atitinkamai 0,5 mg ir 1 mg semagliutido, viduriavimas pasireiškė 12,2 % ir 13,3 % pacientų, o vėmimas – 6,4 % ir 8,4 % pacientų. Dauguma reiškinių buvo lengvi arba vidutinio sunkumo ir trumpalaikiai. Dėl šių reiškinių gydymas buvo nutrauktas 3,9 % ir 5 % pacientų. Apie reiškinius dažniausiai pranešta per pirmuosius gydymo mėnesius.

Mažo svorio pacientams gali pasireikšti daugiau šalutinių poveikių virškinimo traktui, gydant semagliutidu.

 

Ūminis pankreatitas

3a fazės klinikinių tyrimų metu registruoti patvirtinti ūmaus pankreatito atvejai 0,3 % semaglutido ir 0,2 % palyginamojo preparato grupėse. Dvejų metų trukmės širdies ir kraujagyslių baigčių tyrime patvirtintų ūmaus pankreatito atvejų buvo 0,5 % semaglutido ir 0,6 % placebo grupėse (žr. 4.4 skyrių).

 

Diabetinės retinopatijos komplikacijos

2 metų trukmės klinikiniame tyrime buvo ištirti 3 297 pacientai, sergantys 2 tipo cukriniu diabetu, su didele širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimų rizika, ilga sirgimo diabetu trukme ir prastai kontroliuojamu gliukozės kiekiu kraujyje. Šiame tyrime diabetinės retinopatijos komplikacijų atvejai dažniau pasireiškė pacientams, gydytiems semagliutidu (3,0 %), palyginus su placebu (1,8 %). Tai buvo pastebėta insulinu gydomiems pacientams, kuriems buvo diagnozuota diabetinė retinopatija.

Gydymo skirtumas pastebėtas anksti ir išliko viso tyrimo metu. Diabetinės retinopatijos komplikacija sistemiškai įvertinta tik širdies ir kraujagyslių išeičių tyrime. Iki 1 metų trukmės klinikiniuose tyrimuose, kuriuose dalyvavo 4 807 pacientai, sergantys 2 tipo cukriniu diabetu, apie nepageidaujamus reiškinius, susijusius su diabetine retinopatija, buvo pranešta panašiais tiriamųjų santykiais, kaip ir vartojusių semagliutido (1,7 %) ir lyginamuosius vaistinius preparatus (2,0 %) atveju.

 

Nutraukimas dėl nepageidaujamo reiškinio

Gydymo nutraukimo dažnumas dėl nepageidaujamų reiškinių buvo 6,1 % ir 8,7 % pacientams, gydytiems atitinkamai 0,5 mg ir 1 mg semagliutido, palyginus su 1,5 % placebo grupe. Patys dažniausi nepageidaujami reiškiniai, dėl kurių buvo nutrauktas gydymas, buvo virškinimo trakto sutrikimai.

 

Reakcijos injekcijos vietoje

Reakcijos injekcijos vietoje (pvz., injekcijos vietos bėrimas, eritema) pasireiškė 0,6 % ir 0,5 % pacientų, vartojusių atitinkamai 0,5 mg ir 1 mg semagliutido. Dažniausiai šios reakcijos buvo silpnos.

 

Imunogeniškumas

Dėl vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra baltymų ar peptidų, turinčių galimai imunogeniškų savybių, semagliutido vartojantiems pacientams gali atsirasti antikūnų prieš jį. Pacientų, kurių antikūnų prieš semagliutidą tyrimas buvo teigiamas bet kuriuo laiko momentu po tyrimo pradžios, dalis buvo maža (1–2 %), ir nė vienas iš pacientų tyrimo pabaigoje neturėjo neutralizuojančių antikūnų prieš semagliutidą arba antikūnų prieš semagliutidą su galutiniu endogeniniu GLP-1 neutralizuojančiu poveikiu.

 

Širdies susitraukimų dažnio padidėjimas

Vartojantiems GLP-1 receptorių agonistus buvo pastebėtas širdies susitraukimų dažnio padidėjimas. 3a fazės tyrimuose pacientams, gydytiems Ozempic, širdies susitraukimų dažnis vidutiniškai padidėjo nuo 1 iki 6 smūgių per minutę (spm) nuo pradinio 72-76 spm lygio. Ilgalaikio tyrimo metu, po 2 gydymo metų, 16% Ozempico gydytiems asmenų, turinčių širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių, širdies ritmo dažnis padidėjo > 10 spm, palyginti su 11% tiriamųjų, vartojusių placebą.

 

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema.

 

4.9  Perdozavimas

 

Klinikinių tyrimų metu perdozavimo atvejai nustatyti, suvartojus iki 4 mg vienkartinę dozę ir iki 4 mg per savaitę. Dažniausiai pasireiškusi nepageidaujama reakcija buvo pykinimas. Visi pacientai pasveiko be komplikacijų.

 

Perdozavus semagliutido specifinio antidoto nėra. Perdozavus reikia pradėti atitinkamą palaikomąjį gydymą pagal paciento klinikinius požymius ir simptomus. Atsižvelgiant į ilgą semagliutido pusinės eliminacijos laikotarpį (maždaug 1 savaitę) gali prireikti ilgai stebėti ir gydyti šiuos simptomus (žr. 5.2 skyrių).

 

 

 1. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

 

5.1  Farmakodinaminės savybės

 

Farmakoterapinė grupė: vaistai, vartojami sergant diabetu, į gliukagoną panašaus peptido-1 (GLP-1) analogas, ATC kodas – A10BJ06.

 

Veikimo mechanizmas

Semagliutidas yra GLP-1 analogas, turintis 94 % žmogaus GLP-1 sekos homologiją. Semagliutidas veikia kaip GLP-1 receptorių agonistas, kuris selektyviai susieja ir suaktyvina GLP-1 receptorių – natūralaus GLP-1 taikinį.

 

GLP-1 yra fiziologinis hormonas, atliekantis daug veiksmų reguliuojant gliukozę ir apetitą, taip pat širdies ir kraujagyslių sistemą. Poveikis gliukozei ir apetitui yra perduodamas būtent per GLP-1 receptorius kasoje ir smegenyse.

 

Semagliutidas sumažina gliukozės koncentraciją kraujyje priklausomai nuo gliukozės, skatindamas insulino sekreciją ir sumažindamas gliukagono sekreciją, kai gliukozės koncentracija kraujyje yra didelė. Gliukozės kiekio kraujyje sumažinimo mechanizmui taip pat priklauso nežymiai sulėtėjęs skrandžio išsituštinimas ankstyvoje fazėje pavalgius. Hipoglikemijos metu semagliutidas sumažina insulino sekreciją ir nepablogina gliukagono sekrecijos.

 

Semagliutidas mažina kūno svorį ir kūno riebalų masę sumažinto energijos suvartojimo mechanizmu, kuriam priklauso ir bendrai sumažėjęs apetitas. Be to, semagliutidas sumažina potraukį riebiesiems maisto produktams.

 

GLP‑1 receptoriai taip pat aptinkami širdyje, kraujagyslėse, imuninėje sistemoje ir inkstuose.

Klinikinių tyrimų metu semagliutidas turėjo teigiamą poveikį plazmos lipidams, sumažino sistolinį kraujospūdį ir sumažino uždegimą. Atliekant tyrimus su gyvūnais nustatyta, kad semagliutidas slopina aterosklerozės vystymąsi neleisdamas susidaryti plokštelėms aortoje ir sumažindamas uždegimą plokštelėse.

 

Farmakodinaminis poveikis

Visi farmakodinaminiai vertinimai buvo atlikti po 12 gydymo savaičių (įskaitant dozės didinimą), esant pastoviai koncentracijai ir vartojant po 1 mg semagliutido vieną kartą per savaitę.

 

Gliukozės kiekis nevalgius ir pavalgius

Semagliutidas sumažina gliukozės koncentraciją nevalgius ir pavalgius. Pacientams, sergantiems 2 tipo cukriniu diabetu, gydant 1 mg semagliutidu, gliukozės kiekis sumažėjo absoliučiai, palyginti su pradiniu lygiu (mmol/l), ir santykinai, palyginti su placebu (%), vertinant gliukozės kiekį nevalgius (1,6 mmol/l, sumažėjimas 22 %), gliukozės kiekį praėjus 2 valandoms po valgio (4,1 mmol/l, sumažėjimas 37 %), vidutinę gliukozės koncentraciją per 24 valandas (1,7 mmol/l, sumažėjimas 22 %) ir gliukozės kiekio nuokrypius 3 valgių laikotarpiu (0,6–1,1 mmol/l), palyginti su placebu. Semagliutidas sumažino gliukozės kiekį kraujyje nevalgius po pirmosios dozės.

 

Beta ląstelių funkcija ir insulino išskyrimas

Semagliutidas pagerina beta ląstelių funkciją. Palyginti su placebu, semagliutidas pagerino pirmosios ir antrosios fazių insulino atsaką, atitinkamai padidindamas jo kiekį 3 ir 2 kartus, ir padidino didžiausią beta ląstelių sekrecijos funkciją 2 tipo cukriniu diabetu sergantiems pacientams. Be to, gydant semagliutidu, insulino koncentracija nevalgius padidėjo, palyginti su placebu.

 

Gliukagono sekrecija

Semagliutidas sumažina gliukagono koncentraciją nevalgius ir pavalgius. 2 tipo cukriniu diabetu sergantiems pacientams pavartojus semagliutido, santykinai sumažėjo gliukagono kiekis, palyginti su placebu: gliukagonas nevalgius (8–21 %), gliukagono atsakas pavalgius (14–15 %) ir vidutinė 24 valandų gliukagono koncentracija (12 %).

 

Nuo gliukozės priklausoma insulino ir gliukagono sekrecija.

Semagliutidas sumažina didelę gliukozės koncentraciją kraujyje priklausomai nuo gliukozės, skatindamas insulino sekreciją ir sumažindamas gliukagono sekreciją. Vartojant semagliutidą, 2 tipo cukriniu diabetu sergančių pacientų insulino sekrecijos greitis buvo panašus į sveikų asmenų sekrecijos greitį.

 

Sukėlus hipoglikemiją, semagliutidas, palyginti su placebu, nepakeitė padidėjusio gliukagono reguliavimo atsako ir nesutrikdė 2 tipo cukriniu diabetu sergančių pacientų C peptido sumažėjimo.

 

Skrandžio ištuštinimas

Vartojant semagliutidą, nežymiai sulėtėjo skrandžio ištuštinimas ir dėl to sumažėjo greitis, kuriuo gliukozė patenka į apytaką pavalgius.

 

Apetitas, energijos suvartojimas ir maisto pasirinkimas

Semagliutidas, palyginti su placebu, sumažino energijos, gautos iš 3 iš eilės maitinimųsi ad libitum, suvartojimą 18–35 %. Tai patvirtino semagliutido sukeltas apetito sumažėjimas nevalgius, taip pat pavalgius, geresnė valgymo kontrolė, mažesnis maisto noras ir santykinai mažesnė pirmenybė riebiam maistui.

 

Lipidų kiekis nevalgius ir pavalgius

Semagliutidas, palyginti su placebu, sumažino trigliceridų ir labai mažo tankio lipoproteinų (LMTL) cholesterolio koncentraciją atitinkamai 12 % ir 21 %. Trigliceridų ir LMTL cholesterolio atsiradimas po riebaus maisto suvartojimo sumažėjo >40 %.

 

Širdies elektrofiziologija (QTc)

Semagliutido poveikis širdies repoliarizacijai buvo ištirtas, taikant išsamų QTc tyrimą. Vartojant didesnes dozes nei gydomosios (iki 1,5 mg esant pastoviai koncentracijai), semagliutidas nepailgino QTc intervalų.

 

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

 

Tiek glikemijos kontrolės gerinimas, tiek sergamumo širdies ir kraujagyslių ligomis bei mirtingumo sumažėjimas yra neatskiriama 2 tipo cukrinio diabeto gydymo dalis.

 

Ozempic 0,5 mg ir 1 mg kartą per savaitę veiksmingumas ir saugumas buvo įvertinti atlikus šešis atsitiktinės atrankos kontroliuojamus 3a fazės tyrimus, kuriuose dalyvavo 7 215 pacientų, sergančių 2 tipo cukriniu diabetu (4 107 buvo gydomi semagliutidu). Penkių tyrimų (SUSTAIN 1–5) pagrindinis tikslas buvo glikeminio veiksmingumo įvertinimas, o vieno tyrimo (SUSTAIN 6) pagrindinis tikslas buvo poveikis širdies ir kraujagyslių sistemai.

 

Ozempic 0,5 mg ir 1 mg vieną kartą per savaitę ir, atitinkamai, dulagliutidu 0,75 mg ir 1,5 mg vieną kartą per savaitę veiksmingumo ir saugumo palyginimui atliktas papildomas tyrimas su 1201 pacientais.

 

Gydant semagliutidu, nustatytas ilgalaikis, statistiškai patikimas ir kliniškai reikšmingas HbA1c ir kūno svorio sumažėjimas iki 2 metų laikotarpiu, palyginti su placebu ir aktyviuoju kontroliniu gydymu (sitagliptinu, insulinu glarginu, eksenatidu PA ir dulagliutidu).

 

Semagliutido veiksmingumo nepaveikė amžius, lytis, rasė, etniškumas, pradinis KMI, pradinis kūno svoris (kg), diabeto trukmė ir inkstų funkcijos sutrikimo laipsnis.

 

SUSTAIN 1 – monoterapija

Atliekant 30 savaičių dvigubai koduotą, placebu kontroliuojamą tyrimą, atsitiktiniu būdu buvo atrinkti 388 pacientai, kuriems kontrolė dieta ir fiziniu krūviu buvo nepakankama, skiriant jiems vartoti 0,5 mg arba 1 mg Ozempic vieną kartą per savaitę arba placebą.

 

2 lentelė. SUSTAIN 1: rezultatai 30 savaitę

 

Ozempic

0,5 mg

Ozempic

1 mg

Placebas

Ketinama gydyti (ITT) Populiacija (N)

128

130

129

HbA1c (%)

 

 

 

Pradinis (vidutinis)

8,1

8,1

8,0

Pokytis nuo pradinio rezultato 30 savaitę

–1,5

–1,6

0

Skirtumas nuo placebo [95 % PI]

–1,4 [–1,7; –1,1]a

–1,5 [–1,8; –1,2]a

Pacientai (%), kuriems pasiektas HbA1c <7 %

74

72

25

Gliukozės kiekis plazmoje nevalgius (mmol/l)

 

 

 

Pradinis (vidutinis)

9,7

9,9

9,7

Pokytis nuo pradinio rezultato 30 savaitę

–2,5

–2,3

–0,6

Kūno svoris (kg)

 

 

 

Pradinis (vidutinis)

89,8

96,9

89,1

Pokytis nuo pradinio rezultato 30 savaitę

–3,7

–4,5

–1,0

Skirtumas nuo placebo [95 % PI]

–2,7 [–3,9; –1,6]a

–3,6 [–4,7; –2,4]a

ap <0,0001 (2 pusių) pranašumui

 

SUSTAIN 2 – Ozempic palygintas su sitagliptinu, abu vartojami kartusu 1–2 geriamaisiais vaistiniais preparatais nuo diabeto: metforminu ir (arba) tiazolidindionais

Atliekant 56 savaičių aktyviai kontroliuojamą dvigubai koduotą tyrimą, atsitiktiniu būdu buvo atrinktas 1 231 pacientas, skiriant jiems vartoti 0,5 mg Ozempic vieną kartą per savaitę, 1 mg Ozempic vieną kartą per savaitę arba 100 mg sitagliptino vieną kartą per parą, visus šiuos preparatus vartojant kartu su metforminu (94 %) ir (arba) tiazolidindionais (6 %).

 

3 lentelė. SUSTAIN 2: rezultatai 56 savaitę

 

Semagliutidas

0,5 mg

Semagliutidas

1 mg

Sitagliptinas

100 mg

Ketinama gydyti (ITT) Populiacija (N)

409

409

407

HbA1c (%)

 

 

 

Pradinis (vidutinis)

8,0

8,0

8,2

Pokytis nuo pradinio rezultato 56 savaitę

–1,3

–1,6

–0,5

Skirtumas nuo sitagliptino [95 % PI]

–0,8 [–0,9; –0,6]a

–1,1 [–1,2; –0,9]a

Pacientai (%), kuriems pasiektas HbA1c <7 %

69

78

36

Gliukozės kiekis plazmoje nevalgius (mmol/l)

 

 

 

Pradinis (vidutinis)

9,3

9,3

9,6

Pokytis nuo pradinio rezultato 56 savaitę

–2,1

–2,6

–1,1

Kūno svoris (kg)

 

 

 

Pradinis (vidutinis)

89,9

89,2

89,3

Pokytis nuo pradinio rezultato 56 savaitę

–4,3

–6,1

–1,9

Skirtumas nuo sitagliptino [95 % PI]

–2,3 [–3,1; –1,6]a

–4,2 [–4,9; –3,5]a

ap <0,0001 (2 pusių) pranašumui

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. Vidutinis apskaičiuotas HbA1c pokytis (%) ir kūno svorio pokytis (kg) nuo pradinio svorio 56 savaitę

 

SUSTAIN 7 – Ozempic palygintas su dulagliutidu, abu vartoti kartu su metforminu

40 savaičių atviro tyrimo metu 1 021 pacientas, vartojęs metforminą, buvo suskirstytas į vienąkart per savaitę vartojamo Ozempic 0,5 mg, dulagliutido 0,75 mg , 1 mg Ozempic arba dulagliutido 1,5 mg 1:1:1:1 atsitiktines grupes. Tyrime Ozempic 0,5 mg palygintas su dulagliutidu 0,75 mg ir Ozempic 1 mg palygintas su dulagliutidu 1,5 mg.

 

Dažniausi nepageidaujami reiškiniai buvo virškinimo trakto sutrikimai, kurie pasireiškė panašiai pacientams, vartojusiems Ozempic 0,5 mg (129 pacientai [43%]), Ozempic 1 mg (133 [44%]), ir dulagliutido 1,5 mg (143 [48%]); mažiau pacientų patyrė virškinimo trakto sutrikimų dulagliutido 0,75 mg grupėje (100 [33%]).

40 savaitę, pacientams Ozempic (0,5 mg ir 1 mg) grupėje ir dulagliudo (0,75 mg ir 1,5 mg) grupėje pulso dažnis padidėjo atitinkamai 2,4, 4,0 ir 1,6, 2,1 kartais /min.

 

4 lentelė. SUSTAIN 7: rezultatai 40 savaitę

 

Semagliutidas

0,5 mg

Semagliutidas

1 mg

Dulagliutidas

0,75 mg

Dulagliutidas

1,5 mg

Ketinama gydyti (ITT)

Populiacija (N)

301

300

299

299

HbA1c (%)

 

 

 

 

Pradinis (vidutinis)

8,3

8,2

8,2

8,2

Pokytis nuo pradinio rezultato 40 savaitę

-1,5

-1,8

-1,1

-1,4

Skirtumas nuo dulagliutido

[95% PI]

-0,4b

[-0,6, -0,2]a

-0,4c

[-0,6, -0,3]a

-

-

Pacientai (%), kuriems pasiektas HbA1c <7%

68

79

52

67

Gliukozės kiekis plazmoje nevalgius (mmol/l)

 

 

 

 

Pradinis (Pradinis )

9,8

9,8

9,7

9,6

Pokytis nuo pradinio rezultato 40 savaitę

-2,2

-2,8

-1,9

-2,2

Kūno svoris (kg)

 

 

 

 

Pradinis (Pradinis )

96,4

95,5

95,6

93,4

Pokytis nuo pradinio rezultato 40 savaitę

-4,6

-6,5

-2,3

-3,0

Skirtumas nuo dulagliutido

[95% PI]

-2,3b

[-3,0, -1,5]a

-3,6c

[-4,3, -2,8]a

-

-

ap <0,0001 (2 pusių) pranašumui

b Ozempic 0,5 mg palygintas su dulagliutidu 0,75 mg o

c Ozempic 1 mg palygintas su dulagliutidu 1,5 mg

 

 

2 pav. Vidutinis apskaičiuotas HbA1c pokytis (%) ir kūno svorio pokytis (kg) nuo pradinio svorio 40 savaitę

 

SUSTAIN 3 – Ozempic palygintas su eksenatidu ER, abu vartoti kartu su metforminu arba metforminu su sulfonilkarbamidu

56 savaičių atvirajame tyrime 813 vien tik metforminą vartojantys (49 %), metforminą su sulfonilkarbamidu vartojantys (45 %) ar kitus vaistus vartojantys (6 %) pacientai buvo atsitiktiniu būdu suskirstyti į kartą per savaitę 1 mg Ozempic arba 2 mg eksenatidą ER vartojančių tiriamųjų grupes.

 

5 lentelė. SUSTAIN 3: rezultatai 56 savaitę

 

Semagliutidas

1 mg

Eksenatidas ER

2 mg

Ketinama gydyti (ITT) Populiacija (N)

404

405

HbA1c (%)

 

 

Pradinis (vidutinis)

8,4

8,3

Pokytis nuo pradinio rezultato 56 savaitę

–1,5

–0,9

Skirtumas nuo eksenatido [95 % PI]

–0,6 [–0,8; –0,4]a

Pacientai (%), kuriems pasiektas HbA1c <7 %

67

40

Gliukozės kiekis plazmoje nevalgius (mmol/l)

 

 

Pradinis (vidutinis)

10,6

10,4

Pokytis nuo pradinio rezultato 56 savaitę

–2,8

–2,0

Kūno svoris (kg)

 

 

Pradinis (vidutinis)

96,2

95,4

Pokytis nuo pradinio rezultato 56 savaitę

–5,6

–1,9

Skirtumas nuo eksenatido [95 % PI]

–3,8 [–4,6; -3,0]a

ap <0,0001 (2 pusių) pranašumui

 

SUSTAIN 4 – Ozempic palygintas su insulinu glarginu, abu vartoti kartu su 1–2 geriamaisiais vaistiniais preparatais nuo diabeto (metforminu arba metforminu ir sulfonilkarbamidu)

30 savaičių atvirojo palyginamojo tyrimo metu 1 089 pacientai atsitiktiniu būdu buvo suskirstyti, skiriant jiems vartoti 0,5 mg Ozempic vieną kartą per savaitę, 1 mg Ozempic vieną kartą per savaitę arba insulino glargino vieną kartą per parą fone vartojant metforminą (48 %) ar metforminą ir sulfonilkarbamidą (51 %).

 

6 lentelė. SUSTAIN 4: rezultatai 30 savaitę

 

Semagliutidas

0,5 mg

Semagliutidas

1 mg

Insulinas glarginas

Ketinama gydyti (ITT) Populiacija (N)

362

360

360

HbA1c (%)

 

 

 

Pradinis (vidutinis)

8,1

8,2

8,1

Pokytis nuo pradinio rezultato 30 savaitę

–1,2

–1,6

–0,8

Skirtumas nuo insulino glargino [95 % PI]

–0,4 [–0,5; –0,2]a

–0,8 [–1,0; –0,7]a

Pacientai (%), kuriems pasiektas HbA1c <7 %

57

73

38

Gliukozės kiekis plazmoje nevalgius (mmol/l)

 

 

 

Pradinis (vidutinis)

9,6

9,9

9,7

Pokytis nuo pradinio rezultato 30 savaitę

–2,0

–2,7

–2,1

Kūno svoris (kg)

 

 

 

Pradinis (vidutinis)

93,7

94,0

92,6

Pokytis nuo pradinio rezultato 30 savaitę

–3,5

–5,2

+1,2

Skirtumas nuo insulino glargino [95 % PI]

–4,6 [–5,3; –4,0]a

–6,34 [–7,0; –5,7]a

ap <0,0001 (2 pusių) pranašumui

 

SUSTAIN 5 – Ozempic palygintas su placebu, abu vartoti kartu su baziniu insulinu

Atliekant 30 savaičių dvigubai koduotą, placebu kontroliuojamą tyrimą, atsitiktiniu būdu buvo atrinkti 397 pacientai, kurių būklė buvo nepakankamai kontroliuojama naudojant bazinį insuliną su metforminu arba be jo, skiriant jiems vartoti 0,5 mg arba 1 mg Ozempic vieną kartą per savaitę arba placebą.

 

7 lentelė. SUSTAIN 5: rezultatai 30 savaitę

 

Semagliutidas

0,5 mg

Semagliutidas

1 mg

Placebas

Ketinama gydyti (ITT) Populiacija (N)

132

131

133

HbA1c (%)

 

 

 

Pradinis (vidutinis)

8,4

8,3

8,4

Pokytis nuo pradinio rezultato 30 savaitę

–1,4

–1,8

–0,1

Skirtumas nuo placebo [95 % PI]

–1,4 [–1,6; –1,1]a

–1,8 [–2,0; –1,5]a

Pacientai (%), kuriems pasiektas HbA1c <7 %

61

79

11

Gliukozės kiekis plazmoje nevalgius (mmol/l)

 

 

 

Pradinis (vidutinis)

8,9

8,5

8,6

Pokytis nuo pradinio rezultato 30 savaitę

–1,6

–2,4

–0,5

Kūno svoris (kg)

 

 

 

Pradinis (vidutinis)

92,7

92,5

89,9

Pokytis nuo pradinio rezultato 30 savaitę

–3,7

–6,4

–1,4

Skirtumas nuo placebo [95 % PI]

–2,3 [–3,3; –1,3]a

–5,1 [–6,1; –4,0]a

ap <0,0001 (2 pusių) pranašumui

 

Derinant su sulfonilkarbamido monoterapija

SUSTAIN 6 lentelėje (žr. poskyrį „Širdies ir kraujagyslių liga“) 123 pacientai pradžioje buvo gydomi sulfonilkarbamido monoterapija. HbA1c tyrimo pradžioje buvo 8,2 %, 8,4 % ir 8,4 % atitinkamai vartojant 0,5 mg Ozempic, 1 mg Ozempic ir placebą. 30 savaitę HbA1c pokytis buvo –1,6 %, –1,5 % ir 0,1 % atitinkamai vartojant 0,5 mg Ozempic, 1 mg Ozempic ir placebą.

 

Derinys su mišriu insulinu ± 1–2 geriamieji vaistai diabetui gydyti

SUSTAIN 6 lentelėje (žr. poskyrį „Širdies ir kraujagyslių liga“) 867 pacientai pradžioje buvo gydomi mišriu insulinu (su geriamaisiais vaistais diabetui gydyti arba be jų). HbA1c tyrimo pradžioje buvo 8,8 %, 8,9 % ir 8,9 % atitinkamai vartojant 0,5 mg Ozempic, 1 mg Ozempic ir placebą. 30 savaitę HbA1c pokytis buvo –1,3 %, –1,8 % ir –0,4 % atitinkamai vartojant 0,5 mg Ozempic, 1 mg Ozempic ir placebą.

 

Širdies ir kraujagyslių liga

Atliekant 104 savaičių dvigubai koduotą tyrimą (SUSTAIN 6) 3 297 pacientai, sergantys 2 tipo cukriniu diabetu, kuriems būdinga didelė širdies ir kraujagyslių ligos rizika, buvo atsitiktinai atrinkti, skiriant jiems 0,5 mg Ozempic kartą per savaitę, 1 mg Ozempic kartą per savaitę arba atitinkamai placebo kartu su standartine terapija, ir po to jie buvo stebimi 2 metus. Iš viso 98 % pacientų baigė tyrimą, o tyrimo pabaigoje buvo žinoma 99,6 % pacientų būklė.

 

Tiriamųjų populiacija buvo suskirstyta pagal amžių: 1 598 pacientai (48,5 %) ≥65 m., 321 (9,7 %) ≥75 m. ir 20 (0,6 %) ≥85 m. Buvo 2 358 pacientai, kurių inkstų funkcija buvo normali arba tik lengvai sutrikusi, 832 pacientams buvo nustatytas vidutinio sunkumo inkstų funkcijos nepakankamumas, o 107 – sunkus arba paskutinės stadijos inkstų funkcijos nepakankamumas. 61 % pacientų buvo vyrai, vidutinis amžius buvo 65 metai, o vidutinis KMI buvo 33 kg/m2. Vidutinė cukrinio diabeto trukmė buvo 13,9 metų.

 

Svarbiausia vertinamoji baigtis buvo laikas nuo suskirstymo atsitiktinių imčių būdu iki sunkaus nepageidaujamo širdies ir kraujagyslių reiškinio (SNŠKR): mirties dėl širdies ir kraujagyslių sutrikimo, nemirtino miokardo infarkto arba nemirtino insulto.

 

Bendras pirminio komponento SNŠKR vertinamųjų baigčių skaičius buvo 254, iš jų 108 (6,6 %) vartojant semagliutidą ir 146 (8,9 %) vartojant placebą. Žr. 4 pav. pateikiamus pirminių ir antrinių širdies ir kraujagyslių ligų vertinamųjų baigčių rezultatus. Gydymas semagliutidu 26 % sumažino pirminės sudėtinės mirties nuo širdies ir kraujagyslių ligos, nemirtino miokardo infarkto ar nemirtino insulto baigties riziką. Bendras mirčių dėl širdies ir kraujagyslių ligos, nemirtino miokardo infarkto ir nemirtino insulto atvejų skaičius atitinkamai buvo 90, 111 ir 71, iš jų atitinkamai 44 (2,7 %), 47 (2,9 %) ir 27 (1,6 %) buvo vartojant semagliutidą (4 pav.). Rizikos sumažėjimas dėl pirminės sudėtinės baigties buvo dėl nemirtino insulto atvejų sumažėjimo (39 %) ir nemirtino miokardo infarkto atvejų sumažėjimo (26 %) (3 pav.).

 


3 pav. Kaplano-Meiero laiko kreivė iki pirmojo sudėtinės baigties atsiradimo: mirties dėl širdies ir kraujagyslių ligos, nemirtino miokardo infarkto arba nemirtino insulto (SUSTAIN 6)

 

 

4 pav. Foresto diagrama: laiko iki sudėtinės baigties, jos komponentų ir visų sukeliančių mirtį pasireiškimo analizės (SUSTAIN 6)

 

Pastebėti 158 naujos arba pablogėjusios nefropatijos atvejai. Rizikos santykis [95 % PI] dėl laiko iki nefropatijos (naujo nuolatinės makroalbuminurijos atsiradimo, nuolatinio kreatinino serumo padvigubėjimo, pastovios inkstų pakaitinės terapijos poreikio ir mirties dėl inkstų ligos) buvo 0,64 [0,46; 0,88], kurį lėmė naujos nuolatinės makroalbuminurijos atsiradimas.

 

Kūno svoris

Po vienų gydymo metų didesniam skaičiui tiriamųjų, vartojusių 0,5 mg (46 % ir 13 %) ir 1 mg (52–62 % ir 21–24 %) Ozempic, svoris nukrito ≥5 % ir ≥10 %, palyginti su aktyviais palyginamaisiais vaistiniais preparatais sitagliptinu (18 % ir 3 %) ir eksenatidu PA (17 % ir 4 %).

 

40 tyrimo savaitę, palyginime su dulagliutidu, kūno svoris nukrito ≥5% ir ≥10% daugiau pacientų Ozempic 0,5 mg grupėje (44% ir 14%) palyginus su dulagliutido 0,75 mg (23% ir 3%) bei Ozempic 1 mg grupėje (iki 63% ir 27%) palyginus su dulagliutido 1,5 mg (30% ir 8%).

 

Reikšmingas ir išliekantis kūno svorio sumažėjimas 104 savaitę lyginant su pradiniu, buvo pastebėtas SUSTAIN 6 tyrime, vartojusiems Ozempic 0,5 mg ir 1 mg vs placebą 0,5 mg ir 1 mg, kartu standartine priežiūra (-3,6 kg ir -4,9 kg vs -0,7 kg ir -0,5 kg atitinkamai)

 

Kraujospūdis

Vartojant Ozempic 0,5 mg ir 1 mg kartu su geriamaisiais vaistiniais preparatais nuo diabeto ar baziniu insulinu, buvo pastebėtas reikšmingas vidutinio sistolinio kraujospūdžio sumažėjimas atitinkamai 3,5‑5,1 mmHg ir 5,4–7,3 mmHg. Reikšmingų diastolinio kraujospūdžio skirtumų, lyginant semagliutidą su kitais preparatais, nebuvo.

 

Vaikų populiacija

Europos vaistų agentūra atidėjo įsipareigojimą pateikti semagliutido tyrimų su vienu ar daugiau vaikų, sergančių 2 tipo cukriniu diabetu, populiacijos pogrupių duomenis (žr. 4.2 skyrių).

 

5.2  Farmakokinetinės savybės

 

Palyginti su natūraliu GLP-1, semagliutido pusinės eliminacijos laikas yra maždaug 1 savaitė, todėl jis tinkamas kartą per savaitę suleisti po oda. Pagrindinis protrakcijos mechanizmas yra susijungimas su albuminu, dėl kurio sumažėja inkstų klirensas ir apsauga nuo metabolinio skilimo. Be to, DPP-4 fermentas stabilizuoja semagliutidą nuo skilimo.

 

Absorbcija

Didžiausia koncentracija pasiekiama po 1–3 dienų po dozės pavartojimo. Vartojant kartą per savaitę, pusiausvyrinė apykaita pasiekiama po 4–5 savaičių. 2 tipo cukriniu diabetu sergantiems pacientams vidutinė pastovi koncentracija po vartojimo suleidžiant po oda 0,5 mg ir 1 mg semagliutido dozes buvo atitinkamai maždaug 16 nmol/l ir 30 nmol/l. Semagliutido ekspozicija proporcingai didėjo atitinkamai pagal dozę, vartojant 0,5 mg ir 1 mg dozes. Panaši ekspozicija buvo pasiekta leidžiant semagliutidą po oda į pilvą, šlaunį arba žastą. Suleidus semagliutido po oda, jo absoliutus biologinis prieinamumas yra 89 %.

 

Pasiskirstymas

Vidutinis po oda leidžiamo semagliutido pasiskirstymo tūris pacientams, sergantiems 2 tipo cukriniu diabetu, buvo maždaug 12,5 l. Semagliutidas buvo daugiausiai susijungęs su plazmos albuminu (>99 %).

 

Metabolizmas / biotransformacija

Prieš išsiskyrimą semagliutidas daugiausiai metabolizuojamas vykstant proteolitiniam peptido pagrindo skilimui ir nuosekliai riebalų rūgščių šoninės grandinės beta oksidacijai. Manoma, kad semagliutido metabolizme dalyvauja fermentiškai neutrali endopeptidazė (NEP).

 

Eliminacija

Tyrimuose, kuriuose buvo naudojama vienkartinė radioaktyviai žymėto semagliutido po oda suleidžiama dozė, nustatyta, kad semagliutido turinti medžiaga išsiskyrė su šlapimu ir išmatomis; maždaug 2/3 semagliutido turinčios medžiagos išsiskyrė su šlapimu ir maždaug 1/3 su išmatomis. Maždaug 3 % dozės išsiskyrė per šlapimą kaip nepakitęs semagliutidas. 2 tipo cukriniu diabetu sergančių pacientų semagliutido klirensas buvo maždaug 0,05 l/val. Semagliutido pusinės eliminacijos laikas yra maždaug 1 savaitė, ir jis bus apytakoje maždaug 5 savaites po paskutinės dozės.

 

Speciali žmonių grupė

 

Senyvo amžiaus žmonės

Amžius neturėjo poveikio semagliutido farmakokinetikai, remiantis 3a fazės tyrimų duomenimis, apimančiais 20–86 metų amžiaus pacientus.

 

Lytis, rasė ir etninė kilmė

Lytis, rasė (baltųjų, juodųjų arba afro-amerikiečių, azijiečių), ir etninė kilmė (ispanų arba lotynų, ne ispanų arba ne lotynų) neturi poveikio semagliutido farmakokinetikai.

 

Kūno svoris

Kūno svoris turi įtakos semagliutido poveikiui. Dėl didesnio kūno svorio poveikis sumažėja; jei asmenų kūno svoris skiriasi 20 %, poveikis jiems skirsis maždaug 16 %. 0,5 mg ir 1 mg semagliutido dozės suteikia tinkamą sisteminį poveikį, kai kūno svoris yra 40–198 kg.

 

Inkstų funkcijos sutrikimas

Inkstų funkcijos sutrikimas kliniškai reikšmingai nepaveikė semagliutido farmakokinetikos. Tai buvo parodyta skiriant vienkartinę 0,5 mg semagliutido dozę pacientams, turintiems skirtingo sunkumo inkstų funkcijos sutrikimą (lengvą, vidutinio sunkumo, sunkų arba kai taikoma dializė), ir palyginti su pacientais, kurių inkstų funkcija normali. Tai taip pat parodyta dėl tiriamųjų, sergančių 2 tipo cukriniu diabetu ir inkstų funkcijos sutrikimu, remiantis 3a fazės tyrimų duomenimis, nors patirtis gydant pacientus, sergančius paskutinės stadijos inkstų liga, buvo ribota.

 

Kepenų funkcijos sutrikimas

Kepenų funkcijos sutrikimas neturėjo įtakos semagliutido poveikiui. Semagliutido farmakokinetika buvo įvertinta tyrime skiriant vienkartinę 0,5 mg semagliutido dozę pacientams, turintiems skirtingo sunkumo kepenų funkcijos sutrikimą (lengvą, vidutinio sunkumo, sunkų), ir palyginti su tokią pačią dozę gavusiais asmenimis, kurių kepenų funkcija buvo normali.

 

Vaikų populiacija

Semagliutido poveikis vaikams netirtas.

 

5.3  Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

 

Įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo, genotoksiškumo, galimo kancerogeniškumo, toksinio poveikio reprodukcijai ir vystymuisi ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinių pavojų žmogui nerodo.

 

Graužikams pastebėti nemirtini skydliaukės C ląstelių navikai yra klasės poveikis GLP-1 receptorių agonistams. 2 metų trukmės kancerogeniškumo tyrimai su žiurkėmis ir pelėmis parodė, kad semagliutidas sukelia skydliaukės C ląstelių navikus esant kliniškai reikšmingam poveikiui. Kitų su gydymu susijusių navikų nebuvo pastebėta. Graužikų C ląstelių navikai pasireiškė dėl negenotoksinio, specifinio GLP-1 receptoriaus veikimo mechanizmo, kuriam graužikai ypač jautrūs. Aktualumas žmonėms laikomas mažu, bet jo negalima visiškai atmesti.

 

Žiurkių vaisingumo tyrimų metu semagliutidas neturėjo įtakos poravimuisi ar patinų vaisingumui. Buvo pastebėta, kad žiurkių patelėms pailgėjo rujos ciklo laikas ir nedaug sumažėjo corpora lutea (ovuliacijų) skaičius vartojant dozes, siejamas su motinos kūno svorio sumažėjimu.

 

Embriono ir vaisiaus vystymosi tyrimai su žiurkėmis parodė, kad semagliutido embriotoksiškumas yra mažesnis už kliniškai reikšmingą poveikį. Semagliutidas sukelia žymų motinos kūno svorio sumažėjimą ir sumažina embrionų išgyvenamumą ir augimą. Buvo pastebėti dideli vaisiaus skeleto ir visceraliniai apsigimimai, įskaitant poveikį ilgiesiems kaulams, šonkauliams, slanksteliams, uodegai, kraujagyslėms ir smegenų skilveliams. Mechanistiniai įvertinimai parodė, kad embriotoksinis poveikis yra susijęs su GLP-1 receptorių medijuojamu maistingųjų medžiagų tiekimo embrionui sutrikimu per žiurkių trynio maišelį. Atsižvelgiant į skirtingus trynio maišelio anatomijos ir funkcijos ypatumus ir dėl to, kad nežmoginių primatų trynio maišelyje nėra GLP-1 receptorių raiškos, yra mažai tikėtina, kad šis mechanizmas yra svarbus žmonėms. Tačiau, negalima atmesti semagliutido tiesioginio poveikio vaisiui.

 

Atliekant toksiškumo vystymuisi tyrimus su triušiais ir krabaėdėmis makakomis, taikant kliniškai reikšmingą poveikį, pastebėtas padidėjęs nėštumo nutrūkimo ir šiek tiek padidėjęs vaisiaus pakitimų dažnis. Rezultatai sutapo su žymiu motinos kūno svorio netekimu (iki 16 %). Nėra žinoma, ar šie poveikiai yra susiję su sumažėjusiu motinos maisto vartojimu kaip tiesioginiu GLP-1 poveikiu.

 

Buvo įvertinti krabaėdžių makakų postnatalinio augimo ir vystymosi rezultatai. Naujagimiai gimdavo šiek tiek mažesni, tačiau sustiprėdavo per žindymo laikotarpį.

 

Jaunoms žiurkėms semagliutidas pavėlino lytinį brendimą – tiek patinams, tiek patelėms. Šis vėlavimas neturėjo jokios įtakos nei vienos lyties vaisingumui ir reprodukcijai, nei patelių gebėjimui išnešioti vaisių.

 

 

 1. FARMACINĖ INFORMACIJA

 

6.1  Pagalbinių medžiagų sąrašas

 

Dinatrio fosfatas dihidratas

Propilenglikolis

Fenolis

Vandenilio chlorido rūgštis (pH sureguliuoti)

Natrio hidroksidas (pH sureguliuoti)

Injekcinis vanduo

 

6.2  Nesuderinamumas

 

Suderinamumo tyrimų neatlikta, todėl šio vaistinio preparato maišyti su kitais negalima.

 

6.3  Tinkamumo laikas

 

3 metai.

Atidaryto tinkamumo laikas: 6 savaitės.

 

Po pirmo pavartojimo: laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje arba laikyti šaldytuve (nuo 2 °C iki 8 °C). Negalima užšaldyti Ozempic ir vartoti Ozempic, jei jis buvo užšaldytas. Kai švirkštiklio nenaudojate, laikykite dangtelį uždėtą ant švirkštiklio, kad vaistinis preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

 

Visada po kiekvienos injekcijos nuimkite injekcinę adatą ir švirkštiklį laikykite be pritvirtintos adatos. Taip išvengsite adatos užsikimšimo, užteršimo, infekcijos, tirpalo nuotėkio ir netikslaus dozavimo.

 

6.4  Specialios laikymo sąlygos

 

Prieš pradedant vartoti: laikyti šaldytuve (nuo 2 °C iki 8 °C). Laikyti toliau nuo šaldymo elemento.

Negalima užšaldyti Ozempic ir vartoti Ozempic, jei jis buvo užšaldytas.

 

Pirmą kartą atidaryto vaistinio preparato laikymo sąlygos pateikiamos 6.3 skyriuje.

 

Laikykite švirkštiklio dangtelį uždėtą, kad vaistinis preparatas būtų apsaugotas nuo šviesos.

 

6.5  Talpyklės pobūdis ir jos turinys

 

1,5 ml arba 3 ml stiklo užtaisas (I tipo stiklo), viename gale uždarytas guminiu stūmokliu (chlorobutilo), o kitame gale – aliuminio dangteliu su įdėta laminuota gumos plėvele (bromobutilo / poliizopreno). Užtaisas yra surenkamas į vienkartinį užpildytą švirkštiklį, pagamintą iš polipropileno, polioksimetileno, polikarbonato ir akrilonitrilo butadieno stireno.

 

Pakuotės dydis

Ozempic 0,25 mg injekcinis tirpalas: kiekviename užpildytame švirkštiklyje yra 1,5 ml tirpalo, juo galima suleisti 4 dozes po 0,25 mg.

1 užpildytas švirkštiklis ir 4 NovoFine Plus vienkartinės adatos

 

Ozempic 0,5 mg injekcinis tirpalas: kiekviename užpildytame švirkštiklyje yra 1,5 ml tirpalo, juo galima suleisti 4 dozes po 0,5 mg.

1 užpildytas švirkštiklis ir 4 NovoFine Plus vienkartinės adatos

3 užpildyti švirkštikliai ir 12 NovoFine Plus vienkartinių adatų

 

Ozempic 1 mg injekcinis tirpalas: kiekviename užpildytame švirkštiklyje yra 3 ml tirpalo, juo galima suleisti 4 dozes po 1 mg.

1 užpildytas švirkštiklis ir 4 NovoFine Plus vienkartinės adatos

3 užpildyti švirkštikliai ir 12 NovoFine Plus vienkartinių adatų

 

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

 

6.6  Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti

 

Pacientui reikia patarti po kiekvienos injekcijos išmesti injekcinę adatą, o švirkštiklį laikyti nepritvirtinus injekcinės adatos. Taip išvengsite adatos užsikimšimo, užteršimo, infekcijos, tirpalo nuotėkio ir netikslaus dozavimo. Adatas ir kitas atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.

 

Švirkštiklis skirtas naudoti tik vienam asmeniui.

Ozempic negalima vartoti, jei jis nėra skaidrus ir bespalvis arba beveik bespalvis.

Ozempic negalima vartoti, jei jis buvo užšaldytas.

 

Ozempic galima leisti ne ilgesnėmis kaip 8 mm ilgio adatomis. Švirkštikliai skirti naudoti su NovoFine ar NovoTwist vienkartinėmis adatomis. Pakuotėje yra NovoFine Plus adatos.

 

 

 1. REGISTRUOTOJAS

 

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danija

 

 

 1. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIAI

 

EU/1/17/1251/002

EU/1/17/1251/003

EU/1/17/1251/004

EU/1/17/1251/005

EU/1/17/1251/006

 

 

 1. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

 

Registravimo data: 2018 m. vasario mėn. 8 d.

 

 

 1. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

 

2020-09

 

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje http://www.ema.europa.eu/.

Dėl vaistų vartojimo ir galimo šalutinio poveikio būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku.


 

    

exenatidum analogues ozempic dozės sistemą peptide lixisenatidum semaglutide švirkštiklyje novo metabolizmą užpildytame gydyti liraglutidum injekcinis glucagon like injekciniai adatos virškinimo vaistai veikiantys nordisk diabetui tirpalas

Ieškomiausių TOP 5
Naudingos nuorodos